Vuokrausehdot ja maksaminen

Varausmaksu 300 euroa, maksettava viikon sisällä varauksesta. Loppusumma viimeistään kaksi viikkoa ennen auton noutoa.

                                                                                                  Laskut lähetetään sähköpostilla.

Jos varausmaksu on jo maksettu sitä ei hyvitetä mutta voidaan käyttää 2 vuoden aikana uuteen vuokraukseen.

                    Jos loppulasku maksettu niin sen jälkeen peruutettua vuokrausta ei hyvitetä, korvausta voi kysyä omasta matkavakuutuksesta.

Vuokrauksen peruuntuminen pitää aina ilmoittaa kirjallisesti sähköpostilla Elämysautoille.

Auton noutoaika on klo:13.00 jälkeen ja palautusaika ennen klo: 11.00 aamupäivällä

Lokakuu-huhtikuu viikon vuokraus sisältää 1700km

                 -Talviaikaan suihku ei ole autossa käytettävissä, vettä ei voi laittaa vesisäiliöön jäätymisriskin takia, lavuaarit ja wc on käytössä.

Voimassa 1.1.2017 alkaen

1. AUTONVUOKRAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Vuokrasopimus syntyy auton tilaustavasta riippumatta aina autovuokraamon (”vuokraamo”) sekä vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön tai sen juridisen henkilön (jäljempänä yhteisesti ”vuokraaja”), jota vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö edustaa vuokraustapahtumassa, välillä.

Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti, olosuhteisiin nähden riittävä ajotaito, vähintään yhden vuoden ajokokemus sekä Vuokraamon erikseen vuokrasopimuksessa edellyttämä ikä.

2. AUTON LUOVUTUS VUOKRAAJAN KÄYTTÖÖN

Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamon tulee antaa vuokraajan erillisestä pyynnöstä riittävä opastus auton käytöstä.

Vuokrattava auto on tarkistettu vuokraamon tai tämän yhteistyökumppanin toimesta ennen vuokraajalle luovuttamista. Kuitenkin myös vuokraaja on velvollinen tarkistamaan auton vastaanoton yhteydessä autossa mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on heti ilmoitettava vuokraamolle.

3. AUTON KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittavaauton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Lisäksi hänen tulee täyttää vuokraamon edellyttämät ikävaatimukset. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajoopetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ellei siitä ole vuokraamon kanssa erikseen sovittu. Tupakointi ja kotieläinten kuljetus autossa on kielletty.

Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköintija pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan vuokraaja oikeuttaa vuokraamon antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi. Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen. Autossa käytettävä polttoaine ilmenee vuokrasopimuksesta ja/tai auton rekisteriotteesta. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti. Mikäli Vuokraaja palauttaa auton vajaalla tankilla, Vuokraamolla on oikeus veloittaa puuttuva polttoaine ja mahdollinen tankkausmaksu vuokrasopimuksessa tai hinnastossa ilmenevällä hinnalla.

4. VUOKRAAJAN VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA, OMAVASTUUT

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle autoa tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset sekä maksamaan auton korjauksen ajalta seisonta-ajan korvauksena sopimuksen mukaista vuokraa enintään 30 päivän ajalta. Vuokraajan vastuu on kuitenkin rajattu vuokrasopimuksessa todettuun perusomavastuuosuuteen. Perusomavastuu veloitetaan jokaisesta vahingosta erikseen.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, vauriot auton verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet vuokraajan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.

Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan vuokraamolle myös omavastuun osalta, mikäli vuokraamo saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

5. MENETTELY AUTOA KOHDANNEESSA VAHINKO- TAI RIKKOUTUMISTAPAUKSESSA

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autoon vuokra-aikana tulevasta viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta. Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus vuokraamolle. Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisestä.

Vuokraamo vastaa autossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Edellyttäen että virhe tai vika on vuokraamon vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi välttämätöntä, vuokraaja voi oma-aloitteisesti korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella enintään 75 euron arvosta. Korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta on toimitettava tosite Vuokraamolle.

6. VUOKRAN MAKSAMINEN

Ellei muusta maksutavasta ole erikseen sovittu, Vuokraaja maksaa sopimuksen mukaisen vuokran mahdollisine lisineen maksukortillaan tai laskulla. Jo vuokrasopimusta tehdessään vuokraaja hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen laskelman ilman, että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti.

Vuokraamolla on oikeus vuokrauksen yhteydessä tehdä vuokraajan maksukortille ennakkovarmennus arvioitua lopullista vuokraa ja mahdollista muuta veloitusta vastaavalle summalle, jolla vuokraamo varmistaa, että vuokraajan maksukorttitilillä on katetta ja että maksukortti on voimassa.

Erityisesti todetaan, että vuokraamolla on oikeus, silloin kun peruste tähän on olemassa, veloittaa vuokrasopimuksessa yksilöidyltä vuokraajan luottokortilta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi lisäveloituksia seuraavista asioista: sopimuksen mukainen perusomavastuu, polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat ja maksut, auton toimitus- ja noutoveloitukset, auton käytöstä vuokra-ajan aikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut, rikemaksut, sakot, tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen.

Mikäli sopimukseen vuokraajaksi merkitty juridinen henkilö ei halua tai kykene maksamaan vuokraa, sanotun vuokraajan puolesta sopimuksen allekirjoittanut henkilö vastaa vuokrasta sekä mahdollisista vuokraukseen liittyvistä näiden ehtojen mukaisista lisämaksuista henkilökohtaisesti. Vuokraamolla on lisäksi oikeus milloin se katsoo tarpeelliseksi, vaatia vuokraajalta vuokrauksesta johtuvien maksujen vakuudeksi 1 tai 2 luottokorttia.

7. VUOKRAAMON VASTUU AUTOSSA OLEVASTA VIRHEESTÄ JA VIIVÄSTYKSESTÄ

Mikäli autossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, vuokraaja voi vaatia vuokraamolta virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Mikäli vuokraamo ei kykene luovuttamaan vuokra-autoa vuokraajan käyttöön vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, Vuokraajalla on oikeus saada korvaus viivästyksestä vuokraajalle aiheutuneista välittömistä kohtuullisista kustannuksista.

8. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ

Vuokraajan on palautettava auto kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto avaimineen on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan. Mikäli autoa ei ole näin palautettu eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, vuokraamo voi ilmoittaa asian poliisille. Vuokraamolla on oikeus periä vuokraajalta täysimääräinen vuokra auton palautusviiveen ajalta sekä

korvaus viiveestä vuokraamolle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. Mikäli muusta ei ole sovittu, auto on palautettava täydellä tankilla. Vuokraamo ei vastaa autoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta.

9. AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ

Jos vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy käytetyn vuokra-ajan mukaan sopimuksen mukaisin hinnoitteluperustein. Mikäli auto on vuokrattu erityisehdoin, auton ennenaikainen palauttaminen saattaa johtaa hinnastotyypin vaihtumiseen ja sen myötä vuorokausihinnan muuttumiseen. Ennalta maksetuissa ns. Prepaid-vuokrauksissa auton ennenaikainen palauttaminen ei velvoita vuokraamoa ennakkoon maksetun vuokrahinnan palauttamiseen vuokraajalle.

10. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan.

Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto varastetaan tai autoon tulee vuokraamon vastuulla oleva auton käytön estävä vika eikä vuokraamo toimita korvaavaa autoa kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.

11. VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.

Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan.

1. CAR USAGE

a) The renter is obliged to take care of the car as well as a careful person takes care of his/her own car and to observe special carefulness and cautiousness while driving. The renter agrees to use the car only in the manner it is normally intended for.

b) The renter agrees to drive the car himself/herself. He/she is not allowed to hand over the car to other persons nor for their use without such permission being explicitly noted by the car hire in the rental agreement. The renter (driver) shall possess a valid driving license and have at least one year’s driving experience. Further he/she shall fulfill the age requirements of the car hire. The renter is obliged to inform the person to whom he/she hands over the car within the scope of this agreement, about the contents of this agreement.

c) Usage of the car for illegal purposes, towing, competitions or training for these, educational driving, and driving on ice outside officially marked ice roads is prohibited.

d) Whenever the car. even momentarily, is left parked, it necessarily is to be locked.

e) As the car hire hands over the car to the renter and checks the condition of the car. the renter should confirm that all defects are marked for sake of avoiding possible disputes regarding the time of appearance of damages.

Motor heating must be used during cold season.

2. RESPONSIBILITY FOR THE CAR AND ITS EQUIPMENT DURING THE RENTAL PERIOD

2.1 Basic retention of the renter per accident

The renter is, up to the upper retention limit specified in the agreement:

a) Obliged to compensate during the rental period occurred damages to the car or to its accessories

b) Obliged to compensate parts and accessories which have disappeared from the car during the rental period

c) Obliged to pay the daily fee defined in this agreement or stated in the price list for the lay days caused by the accident. however for a maximum of 30 days. The lay days begin at the date of the accident.

2.2 Reducing/eliminating the retention of the renter

The renter can reduce or eliminate his/her retention by paying a special retention reduction/elimination fee. However, the retention reduction/elimination fee does not cover damages due to the following or similar reasons:

-Excessive loading.

-Upholstery damages caused by tobacco smoking or gashing.

-Driving with empty tires.

-Snow damages if indicated by signs (dropping of snow from roofs).

-Driving in too narrow premises considering the dimensions of the car.

-Driving of road or in areas which are not intended for car driving.

2.3 Liability of the renter

The renter is obliged to compensate the entire damages to the car hire providing the damages caused to the car or the car hire are intentional by the renter, caused by an act of negligence, caused during usage of the car under influence of alcohol or other narcotic agents, for criminal purposes, or caused due to the renter not complying with the conditions in this agreement.

2.4 Releasing of the renter from his/her indemnification liabilities

The renter is released from the above mentioned indemnification responsibilities providing that the car hire is fully indemnified for its damages, for example through the opposite sides traffic insurance.

2.5 Other payment liabilities

The renter is obliged to pay the parking and overload penalty fees and all other costs which have been induced by usage

of the car during the rental period.

3. PAYMENT OF THE RENT

a) At the beginning of the rental period the car hire collects a reasonable deposition according to the prevailing price list, or a sum corresponding to the estimated rent as well as an open credit card imprint, based on which the car hire is entitled to invoice all the undisputed fees specified by this agreement. however. complying with the rules of the credit card company.

b) Upon expiration of the rental period the renter agrees to pay the rental based on this agreement and calculated according to the principles of this agreement.

c) Other forms of payment may be noted in the rental agreement by the car hire. If the person or corporation specified as renter does not pay the rental sum, the persons who signed the agreement are responsible for the payment of the rental sum.

4. LIABILITIES OF THE CAR HIRE

The car hire is obliged to hand over the car to the renter in working order and complying with applicable laws, at the time and place agreed when the reservation was made. Further the car hire is obliged to give the renter sufficient guidance and instructions about the usage of the car. In case the renter will not get a car for use as agreed a contract can be annulled by the renter.

5. MILEAGE INDICATOR

a) The distance driven is measured with the mileage indicator belonging to each vehicle. If the renter has damaged the mileage indicator or its seal. he/she is obliged to pay the rent corresponding to the mileage estimated by the car hire.

b) The renter is obliged without delay to inform the car hire about possible malfunction of the mileage indicator.

6. FUEL AND MAINTENANCE

The renter pays for the fuel needed. The car hire is to inform the renter the correct quality of fuel to be used in the car. The renter is liable for damages caused by usage of incorrect quality of fuel. During the rental period the renter is responsible for taking care of normal car maintenance, such as e.g. the engine oil quantity, the radiator, break and battery fluids, the tire pressures, etc.

7. ACTIONS OF THE RENTER IN CASES OF MALFUNCTION, DAMAGE AND THEFT

a) The renter shall immediately inform the car hire about malfunctions appearing in the car or about damages to the car as well as about theft. The police and car hire shall immediately be informed about theft. Subsequently the car hire shall inform the renter about the actions to be taken because of the incident. However, without informing the car hire the renter is entitled to have the car repaired for a maximum value of 50 euros, provided it is necessary for continued driving. In such cases the renter shall acquire a report from the repair company detailing the pertormed repair actions and the payment.

b) In traffic accident cases the renter is always obliged immediately to submit a damage report to the police and the car hire by filling the accident report form available in the car. A damage report to the car hire has to include a copy of a report given by the police, also, when guilt is uncertain or in cases of personal injury, drunk driving or when a deer or other animal is involved in the accident, the police and car hire must be informed without delay.

c) If the renter neglects the above mentioned notifications, he/she is liable towards the car hire for possible damage caused by this negligence.

B. LIABILITY OF THE CAR HIRE FOR DEFECTS IN THE CAR

If a technical fault appears the car during the rental period, the renter can demand it to be fixed. The agreement cannot be cancelled if the car hire has the car repaired or replaces the car within a reasonable time period. The renter can demand indemnification for the damages caused by the fault. but regarding only the part of the trip that was not carried out because of the fault.

9. RETURNING OF THE CAR UPON THE EXPIRATION OF THE AGREED RENTAL PERIOD

a) The car is to be returned to the agreed place upon expiration of the agreed rental period. Alterations of either the place or the date are to be agreed with the car hire with sufficient notice. The rental period according to the agreement expires when the car has been returned to the car hire or an agent approved by the car hire.

b) If the car has not been returned upon the expiration of the rental period and no continuation of the rental period has been agreed with the car hire, the police will be informed.

c) If the renter neglects his/her liabilities according to item a), the car hire is entitled to charge a reasonable indemnification for the economical losses caused by the negligence.

10. RETURNING OF THE CAR BEFORE THE EXPIRATION OF THE AGREED RENTAL PERIOD

If the renter returns the car before the expiration of the agreed rental period, the rental sum is determined according to the price list, and based on the actual usage period. Provided the car has been rented on special conditions, the rent is determined according to the normal price list.

11. TERMINATION OF THE AGREEMENT

The car hire is entitled to terminate this agreement provided it appears that the renter violates this agreement or according to the estimation of the car hire that the renter is unable to appropriately handle the car.

If usage of the car is discontinued due to accident or theft. the agreement is terminated upon both the police and the car hire having received appropriate notification hereof.

When the car hire terminates the rental agreement, the renter is obliged immediately to return the car to the car hire.

12. CROSSING THE FINNISH BORDER

Crossing the Finnish borders with the car is prohibited without a written permission by the car hire. The car hire decides about the possible granting of the permission on a case by case basis at its discretion.

13. CONFLICTS RELATED TO THE AGREEMENT

Conflicts are attempted to be solved through negotiations between the two parties. If the conflict is subjected to court judgement, legal action is to be taken in the district court at the domicile of the car rental company.